Regulamin | abcksiegowosconline.pl

Regulamin abcksiegowosconline.pl

Regulamin określa warunki świadczenia usług w systemie abcksiegowosconline.pl

Regulamin:

Postanowienia ogólne
§1

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych w systemie abcksiegowosconline.pl, posadowionej na platformie abcfirma.pl

Definicje
§2

Ilekroć w tekście jest mowa o:

 1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy dokument,
 2. Platformie – rozumie się przez to internetową platformę abcfirma.pl, znajdującą się pod adresem www.abcfirma.pl,
 3. Systemie - rozumie się przez to systemy szybkafaktura.pl, abcksiegowosconline.pl, umożliwiające korzystanie z obsługi księgowej online, o których mowa w §4, znajdujące się pod adresami www.szybkafaktura.pl, www.abcksiegowosconline.pl w ramach platformy abcfirma.pl,
 4. Operatorze - rozumie się przez to spółkę Cloud Planet S.A. z siedzibą w Gdyni, będącą Operatorem: szybkafaktura.pl, abcksiegowosconline.pl posadowionych na platformie abcfirma.pl,
 5. Umowie – oznacza Umowę o prowadzenie obsługi księgowej w ramach systemu abcksiegowosconline.pl, zawartą między biurem rachunkowym a klientem,
 6. Biurze Rachunkowym - rozumie się przez to podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i zasoby niezbędne do świadczenia usług księgowo-podatkowych dotyczących bieżącej działalności gospodarczej Użytkownika,
 7. Użytkowniku - rozumie się przez to korzystającą z usług abcfirma.pl osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. Bazie Danych Użytkownika - rozumie się przez to wydzielone miejsce na serwerze Operatora, do którego wyłączny dostęp posiada Użytkownik.

Przedmiot usług abcksiegowosconline.pl
§3

 1. Operator w ramach Systemu dostarcza dla mikro i małych firm platformę, która umożliwia prowadzenie księgowości online z Biurem Rachunkowym za pomocą Systemu

Zakres usług abcksiegowosconline.pl
§4

 1. Usługa obejmuje świadczenie przez Operatora i Biuro Rachunkowe usług w zakresie prowadzenia obsługi księgowej za pomocą Systemu,
 2. Usługi świadczone przez Operatora:
  W ramach zawartej Umowy, Operator udostępnia fnkcjonalność Systemu w postaci następujących modułów:
  • Moduł Podstawowy (Sprzedaż, Zakup, Raporty), który obejmuje następujące funkcje: wystawianie dokumentów sprzedaży (faktur VAT, rachunków, paragonów), prowadzenie archiwum wystawionych dokumentów, podgląd wprowadzonych do Systemu przez księgowego dokumentów kosztowych,
  • Moduł Magazyn – umożliwia prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej oraz jego kontroli w oparciu o dokumenty magazynowe PW,RW,PZ,WZ,
  • Moduł Księgowość - monitoruje realizację prac objętych Umową poprzez podgląd: w rejestr sprzedaży i zakupu Vat, w sporządzane deklaracje podatkowe oraz Księgę Przychodów i Rozchodów, w wyliczenie wysokości podatku dochodowego, w sporządzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 3. Usługi świadczone przez Biuro Rachunkowe:
  Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe w ramach zawartej Umowy określa odrębny dokument:
  • dla użytkowników systemu szybkafaktura.pl określony w "Umowie o prowadzenie obsługi księgowej w ramach programu Ogólnopolskie Internetowe Biuro Rachunkowe",
  • dla klientów Alior Banku określony w "Umowie o prowadzenie obsługi księgowej w oddziale Alior Banku" oraz regulaminie, stanowiącym załącznik niniejszej umowy.

Odpłatność za usługi
§5

 1. Korzystanie z usług księgowych w ramach systemu abcksiegowosconline.pl jest odpłatne.
 2. Wysokość opłat z tytułu usług księgowych dla:

Dane Użytkownika i ich ochrona
§6

 1. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia ochrony Bazy Danych Użytkownika.
 2. Na ochronę, o której mowa w ust. 1, składają się w szczególności:
  • system bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer),
  • system kontroli dostępu do danych – jedynie Użytkownik ma dostęp do Bazy Danych Użytkownika za pomocą stworzonego przez siebie loginu i hasła, z zastrzeżeniem ust. 5,
  • system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane do Bazy Danych Użytkownika są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich utratę (bieżący backup danych).
 3. Operator nie odpowiada za treść i jakość danych wprowadzanych przez Użytkownika do Bazy Danych Użytkownika oraz przez niego przetwarzanych.
 4. W razie rozwiązania Umowy, wszelkie dane z Bazy Danych Użytkownika zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia Umowy.
 5. Operator udostępni dane Użytkownika zapisane w Bazie Danych Użytkownika dla Biura Rachunkowego, z którym Użytkownik zawarł Umowę o prowadzenie obsługi księgowej.

Odpowiedzialność Operatora
§7

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy pod względem technicznym.
 2. Operator uwzględnia wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonuje w tym zakresie aktualizacji Platformy.
 3. Aktualizacja, o której mowa w ust. 2, jest dokonywana bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
 4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Platformy oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Systemem.

Zmiana Regulaminu
§8

 1. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Platformy: